Какво трябва да съдържа застрахователния договор?

 

Застрахователния договор съдържа имената, адресите на страните и на застрахованите обекти, както и техния вид и наименование и други точки, регламентирани в чл. 184 от КЗ.

 

Как да бъдат подсигурени на застрахователните интереси на трети лица, свързани с ипотека, залог?

 

Във всеки един застрахователен договор може да бъде включено специално условие за изплащане на застрахователното обезщетение на трето лице. Необходимо е застрахователната компания да бъде уведомена, за да бъде издаден анекс за бенефициент или това условие да бъде вписано в полицата. Преди изплащане на обезщетение, посочения бенефициент ще получи възможността да се откаже или да приеме правото си да получи обезщетение, като уведоми писмено застрахователната компания и посочи банкова сметка по която да бъде изплатено определеното обезщетение.

 

За всички клиенти на Обединена Българска Банка АД чийто активи са обезпечение по кредит, ипотекирани или особен залог в полза на банката,  е определена минимално покритие, включващо следния пакет:
Пожар - FLEXA*, Природни бедствия, включващи буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение от преливащи водоеми, в следствие на застрахователно събитие, , вандализъм и земетресение, включително рисковете Кражба и Грабеж за ДМА. Към този пакет могат да бъдат добавени допълнителни рискове, според резултатите от направения анализ на Вашите застрахователни интереси.

 

обратно...

 


 

* FLEXA - пожар, мълнии, експлозия и вреди, причинени от летателни апарати.